VVD: kwaliteit is leidend op de BOR-gronden

Op woensdag 20 mei jl. is in de gemeenteraad uitvoerig gesproken over de ontwikkeling van de BOR-gronden, waar tussen het Componistenkwartier en de A1 maximaal 440 woningen gebouwd gaan worden. Hier is afgelopen woensdag over gestemd, en de ontwikkeling van het terrein kan doorgaan, waarna verdere uitwerking van het plan in het Bestemmingsplan volgt. De VVD is van mening dat de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling leidend moet zijn.

De VVD is tevreden dat een volgende stap wordt gezet voor de ontwikkeling van de BOR-gronden. Er is immers een enorm tekort aan woningen in diverse prijsklassen. Door het tekort is er weinig ruimte voor jongeren die zich als starter op de markt melden en er is weinig doorstroming van ouderen die kleiner willen gaan wonen. De VVD is zich bewust dat niet alle inwoners gelukkig zijn met de bouw van woningen, maar wijst er op dat het besluit tot bouwen al veel eerder in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Naarden is genomen.

De VVD wil nu vooral met belanghebbenden en omwonenden kijken hoe de ontwikkeling het beste kan worden vormgegeven. Daarbij staat niet het aantal woningen voorop, maar de kwaliteit van de ontwikkeling, inclusief de verkeersontsluiting en alle andere aspecten die bij de gebiedsontwikkeling komen kijken. In de volgende planfase worden metingen uitgevoerd, waardoor veel duidelijk zal worden over de kwaliteit van de gebiedsontwikkeling.

Met het oog op de kwaliteit zijn wij blij met de toezegging dat er sprake zal zijn van een sluitende geluidswal, waardoor geluidsoverlast voor deze wijk en het nabijgelegen Componistenkwartier wordt geminimaliseerd. Ook hebben wij ingestemd met een motie die voorziet in het behouden van het historische karakter van de Huizerstraatweg. Daarnaast is onze VVD motie over een anti-speculatie beding voor de sociale koopwoningen in grote meerderheid aangenomen.

Woordvoerder Ilse Millin: “Voor de VVD blijft de kwaliteit van wonen voorop staan, ook in het vervolgtraject. Op een aantal punten komt het plan al tegemoet aan wensen van bewonersverenigingen. Zo was er de wens de wat dichtere bebouwing niet tegen het huidige Componistenkwartier aan te bouwen, dat juist een ruimere opzet kent. Ook is er rekening gehouden met de wensen over de verkeersontsluiting. Wij maken ons echter geen illusie: wij zullen met de uitwerking nooit iedereen gelukkig kunnen maken.”