VVD kritisch op plan Regio voor doelgroepenvervoer

Het samenwerkingsverband Regio Gooi & Vechtstreek heeft besloten het doelgroepenvervoer zelf te gaan uitvoeren. Uniek voor Nederland, wil de Regio een eigen BV oprichten en een lokaal vervoersbedrijf, met directeur, grotendeels overnemen. De VVD toont zich kritisch op deze drastische stap.

Het samenwerkingsverband Regio Gooi & Vechtstreek voert diverse taken uit, waaronder het doelgroepenvervoer. Het is de verzamelnaam voor vervoer voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), het leerlingenvervoer en vervoer van en naar de dagbesteding. Het WMO-vervoer betreft een speciale regiotaxi waarvoor inwoners in aanmerking komen op indicatie van de gemeente. Het leerlingenvervoer is voor leerlingen van het speciaal onderwijs die niet terecht kunnen op een school in de buurt. Het vervoer wordt uitgevoerd door lokale, gespecialiseerde taxibedrijven en er is jaarlijks ruim zeven miljoen € mee gemoeid. Het doelgroepenvervoer verloopt niet altijd vlekkeloos en daarom heeft de Regio besloten het vervoer zélf te willen uitvoeren. Dat voornemen is in de afgelopen tijd uitgewerkt: de Regio neemt het grootste deel van Hop Taxi over en brengt dit onder in een eigen ‘Vervoer BV’ onder leiding van de huidige directeur van Hop. Het bedrijf telt straks maar liefst 130 werknemers en 135 voertuigen.

 

De VVD zet vraagtekens bij het proces, bij het voornemen tot inbesteden en bij het voorstel. De VVD is allereerst verbaasd dat de wethouders van de Regio-gemeenten de zeer politieke afweging niet eerst hebben voorgelegd aan de gemeenteraden. Te meer, omdat gemeenten zich al eerder kritisch toonden. De VVD wijst er verder op dat aanbesteden op verschillende manieren kan, waarbij prijs een ondergeschikte rol kan spelen en waar zelfs prestatieprikkels in de gunningscriteria kunnen worden meegenomen met het oog op kwaliteit. Dat is echter niet onderzocht. Er is ook geen evaluatie van de ervaringen beschikbaar. Bovendien is sprake van grote tijdsdruk, omdat de Regio de huidige aanbesteding al eens blijkt te hebben verlengd.

Voor de VVD is de kwaliteit van de dienstverlening belangrijk, want het gaat om 9.000 kwetsbare inwoners uit de gemeente. Maar de VVD is niet overtuigd dat het vervoer verbetert onder de vlag van de ambtelijke samenwerking. Woordvoerder Marlene Potjer: “Het zou het eerste voorbeeld zijn in Nederland, terwijl de Regio Gooi en Vechtstreek een relatief klein samenwerkingsverband is. De ‘Vervoer BV’ onttrekt in feite vervoerdiensten aan de markt waar diverse lokale bedrijven beschikbaar en bereid zijn die diensten te leveren”.

De grootste bedenkingen heeft de VVD bij de uitwerking. De Regio liet een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren door adviesbureau ‘IXAT’. Dat bureau heeft geen staat van dienst in advies of aan- of inbesteden; de onderzoekers zijn voormalig taxiondernemers. De overnamesom voor ‘goodwill’ blijft - ondanks een motie van de PvdA die vroeg om openbaarmaking – vooralsnog geheim. Ten onrechte vindt de VVD. Er zijn verder vraagtekens bij het concept-bedrijfsplan, terwijl uit de risicoanalyse blijkt dat het ondernemingsrisico volledig bij de Regio komt te liggen.

 

Samenvattend heeft de VVD moeite met de keuze van de Regio Gooi en Vechtstreek gemeenteraden niet vooraf te hebben betrokken bij een nogal politieke afweging. Tot nu toe is alleen de optie inbesteden onderzocht en zelfs al helemaal uitgewerkt. Pas door het verzet in de gemeenteraad van Huizen, halverwege april, heeft de Regio alsnog een onderzoek gelast naar aanbesteden, maar het geselecteerde adviesbureau Trafficon heeft voor dat onderzoek minder dan twee weken de tijd. Hoewel het onderzoek de aandacht verlegt naar de principiële discussie over aanbesteden of zelf doen, benadrukt de VVD dat die vraag niet voorligt. De raad wordt gevraagd al dan niet in te stemmen met dít uitgewerkte voorstel: de overname van activiteiten van de firma Hop, tegen een bepaalde overnamesom en met specifieke voorwaarden. De VVD wacht vooralsnog het onderzoek af en is benieuwd of het onderzoek van Trafficon misschien toch ook nog leidt tot een alternatief voorstel.