Verhoging woonlasten voorkomen door VVD voorstel


Dankzij een aangenomen motie van de VVD wordt de inflatie (prijsindexatie) voor 2020 vastgesteld op 1,5%.  Dankzij een aangenomen motie van de VVD wordt de inflatie (prijsindexatie) voor 2020 vastgesteld op 1,5%. Omdat de gemeentelijke woonlasten (waaronder de OZB) hierop worden gebaseerd, zullen de lasten stabiel blijven. Het gemeentebestuur ging oorspronkelijk uit van een inflatie van 2.5%, terwijl het Centraal Planbureau (CPB) uitgaat van 1.4% inflatie de OZB) hierop worden gebaseerd, zullen de lasten stabiel blijven. Het gemeentebestuur ging oorspronkelijk uit van een inflatie van 2.5%, terwijl het Centraal Planbureau (CPB) uitgaat van 1.4% inflatie. 


Raadslid Hugo Bellaart: ''De begroting moet eigenlijk een reëel beeld geven van de inkomsten en de lasten van 2020. We vinden het dan ook beter om gebruik te maken van officiële prognoses voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft: nu dus 2020. Met het voorgestelde, hogere percentage van 2.5% was er eigenlijk sprake van een verkapte lastenverhoging, en dat was niet afgesproken”. De VVD diende een motie in om de prijsindexatie voor 2020 op afgerond 1.5% te houden en om bij de opstelling van de begroting in het vervolg de prognose van het CPB te gaan gebruiken. De motie werd met grote meerderheid aangenomen.