Toelichting VVD over Borgronden

Beste bewoners van het Componistenkwartier,

Op zaterdag 10 maart heeft de VVD het gesprek opgezocht in het Componistenkwartier. Aan de deur hebben we veel mensen over allerlei zaken gesproken, natuurlijk ook over de bouwplannen op de Borgronden. We willen u graag laten weten wat de VVD van deze plannen vindt.

In de gemeente Gooise Meren is grote behoefte aan nieuwe woningen. Dan gaat het om woningen voor onze leraren en onderwijzers, die ook in de gemeente willen wonen, maar ook om de mogelijkheid van doorstroming van ouderen die comfortabel, maar kleiner willen gaan wonen.

Over het algemeen staat de buurt niet onwelwillend tegen uitbreiding van de wijk, zo hebben wij begrepen uit de gesprekken, maar er zijn wel zorgen en vragen. Dan gaat het over het aantal woningen en hoe die in het gebied ingepast worden. Maar ook over de ontsluiting van de wijk, de ligging van toegangswegen, de druk op het verkeer op de uitvalswegen, overlast vanwege de bouw, wachtlijsten op scholen en sportclubs en privacy van achtertuinen en behoud van de vaart in het gebied. De inwoners van het Componistenkwartier willen nadrukkelijk betrokken worden en hebben behoefte aan heldere communicatie vanuit de gemeente.

We hebben diverse goede gesprekken gevoerd aan de deur en hebben de situatie met eigen ogen bekeken. We kunnen ons de zorgen en vragen van de bewoners goed voorstellen.

Voor de VVD is het zonneklaar dat we de planvorming rondom de Borgronden nauwgezet gaan volgen zoals we dat bij andere belangrijke woningbouwprojecten ook doen (denk aan Crailo). Dan gaat het over de bouwdichtheid, de aansluiting bij de huidige stijl van de wijk, de verkeersontsluiting en de zorgen over fijnstof en geluid. Ook zullen wij borgen dat er alle ruimte is voor wérkelijke inbreng van u als omwonenden bij de ontwikkeling van dit project.

In de aanloop naar verkiezingen is het niet ondenkbaar dat partijen van alles beloven. Ook de VVD Gooise Meren zou - zo vlak voor de verkiezingen – kunnen voorspiegelen dat alles nog mogelijk is. Maar dat is niet zo, het raadsbesluit is immers in zeer ruime meerderheid genomen. De partij die u vandaag de dag voorhoudt dat ze de bouwplannen wel even zullen tegenhouden draait u een rad voor ogen. Het gaat hier overigens ook om kandidaat-raadsleden die in 2015 gewoon zelf voor de bouwplannen hebben gestemd.

Het is aan u om te bepalen wie u met uw stem wil steunen. Een stem op de VVD betekent een keuze voor het constructieve gesprek over de toekomst van uw wijk. Een keuze voor oplossingen die maximaal tegemoet komen aan wensen en bezwaren. En een keuze voor duidelijkheid en helderheid, geen verkiezingsfabeltjes. Wij geloven dat het laatste veel kan opleveren en hopen derhalve op uw stem op 21 maart aanstaande!

Met vriendelijke groet,


Alexander Luijten

Lijsttrekker VVD Gooise Meren